Ympäristövastuullisuuden arvot ja niihin kytkeytyvät toimenpiteet

Ympäristönäkökohdat innovaatiotoiminnassa
 • Tuotamme uusia ratkaisuja kairauksen ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
 • Sähköistämme kairauskoneitamme öljyn käytön vähentämiseksi. 
 • Rakennamme kairauskalustomme itse, jolloin pystymme varmistumaan sen ympäristöystävällisyydestä ja työturvallisuudesta.
 • Keräämme jatkuvasti tietoa käytännön työstä ja mahdollisista kehittämiskohteista.
 • Parannamme nykyisiä käytäntöjä vastaamaan entistä paremmin asiakkaan tarpeita.
Vedenkäytön vähentäminen
 • Kehittämämme suljetun kierron järjestelmä vie ympäristöystävällisyyden kairaustoiminnassa aivan uudelle tasolle.
 • Järjestelmä on ansainnut meille Vuoden ympäristöteko -palkinnon vuonna 2013.
 • Järjestelmä voi auttaa etsintäluvan saamisessa erittäin herkillä alueilla.
 • Suljetun kierron järjestelmässä käytettävän veden määrä vähenee kierrättämällä, ja kairauksessa käytetystä vedestä erotettava kiviaines voidaan pakata ja kuljettaa pois.
Hiilijalanjäljen pienentäminen
 • Olemme useissa projekteissa pystyneet puolittamaan toimintamme hiilijalanjäljen verrattuna tavanomaiseen kairaukseen.
 • Kairaus- ja työkoneissamme käytetään EURO5-vähäpäästöisiä moottoreita päästöjen hallitsemiseksi.
 • Työkoneissa käytämme biohydrauliöljyä fossiilisen hydrauliöljyn sijaan. Biohydrauliöljy on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista ja se on biohajoavaa.
 • Minimoidaksemme kiinteistöjemme lämmitysten päästöjä ja sähkönkulutusta olemme korvanneet öljylämmityksen puupohjaisilla lämmitysmuodoilla ja päästöttömällä sähköllä.
Ympäristövaikutusten minimointi
 • Maastossa liikumme ajoneuvoilla, joissa on tela-alustat, jolloin jätämme mahdollisimman vähän jälkiä luontoon. Teemme myös keinolunta ajoreittien suojaamiseksi.
 • Otamme työssämme huomioon kohdekohtaiset luontoarvot kuten mahdolliset uhanalaiset eläimet tai kasvillisuuden. Puunkaadon minimoimiseksi valitsemme ympäristöä vähiten kuormittavat ajoreitit aina työmaata aloittaessa.
 • Työmaan päätyttyä siivoamme mahdolliset jäljet ja jätteet huolellisesti. Prosessista syntyneet jätteet hyödynnetään, lajitellaan ja kierrätetään. Tämä on myös taloudellinen ratkaisu, sillä kierrätys on edullisempaa kuin pelkän sekajätteen käyttäminen. Kairauksessa käytetty kivisoija otetaan talteen ja kuljetetaan pois luonnosta. 
 • Ehkäisemme mahdollisia ympäristövahinkoja sekä kairaus- että työkoneiden suurempia korjaustarpeita ennakoivalla huollolla ja kunnossapidolla.
ESG-raportointi ja viestintä
 • Raportoimme hiilijalanjäljen koko liiketoiminnastamme sekä projektikohtaisesti. 
Luontoa säästävät tarvikkeet ja työtavat
 • Käytämme koneissamme  ainoastaan biohydrauliöljyjä ja -rasvoja.
 • Panostamme myös työkoneiden sähköisiin ratkaisuihin öljypohjaisten ratkaisujen sijaan. Vähentääksemme öljyn kulutusta öljykäyttöisissä koneissamme pienennämme sen määrää samalla vuotoriskiä vähentäen.
 • Työkoneissamme on valuma-altaat, jotka estävät mahdolliset vuodot ympäristöön.
 • Uusimalla  kalustoa säännöllisesti ja järkevästi parannamme sen tehokkuutta. Uudemmat työkoneet ovat mm. hiljaisempia ja kuormittavat näin ollen vähemmän ympäristöä ja eläimiä. 
 • Ennen kuin uusimme kalustoa optimoimme nykyisen kaluston elinkaaren, sekä pidennämme kaluston elinkaarta modernisoineilla ja peruskorjauksilla.
 • Kairaus- ja työkoneet tarkistetaan ja huolletaan säännöllisesti, jotta potentiaaliset riskit huomataan ajoissa ja ne pystytään korjaamaan. Näin turvataan sekä ympäristön että työntekijöiden hyvinvointi.

Vuoden 2023 ympäristövastuullisuuden teot

Kairausten projektikohtaisen päästölaskennan käynnistäminen hiilijalanjäljen selvittämiseksi.

Kairauskoneiden polttoaineen kulutuksen vähentäminen vaihtamalla lisälämmittimet sähkökäyttöisiin.

Tulevaisuuden tavoitteet

Jatkamme systemaattisesti päästöjen vähentämistä ja kompensointia, jotta toimintamme hiilijalanjälki saadaan minimoitua.

Uusimme kairauskoneita ja muita työvälineitämme tarpeen mukaan.

Kehitämme edelleen kairauskoneiden huoltoprosessia.

Kehitämme edelleen ostoprosessimme tehokkuutta, jotta voimme vähentää kuljetusten määrää ja näin ollen pienentää ostoprosessiin liittyvien kuljetusten päästöjä.

Aurinkoenergian käyttöönotto toimitilojen sähköntuotannossa, jolloin jopa 15% toimitilojen sähkökulutuksessa tuotettaisiin aurinkoenergialla.

Biopohjaisten poltto- ja voiteluaineiden prosentuaalinen osuus käytetyistä poltto- ja voiteluaineista vähintään 30% 2024 ja 50% vuonna 2025.