Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Oy Kati Ab:n Suomen tietosuojalakiin (1050/2018) sekä EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679) perustuva tietosuojaseloste. Laadittu 28.8.2023.

1. Rekisterinpitäjä
Oy Kati Ab Kalajoki
Sievintie 286, 85160 Rautio
Y-tunnus 2934648-6

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Hanna Niskakangas, hanna.niskakangas@oykatiab.com, 040 841 2644

3. Rekisterin nimi
Työnhakijarekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Oy Kati Ab kerää työnhakijoiden henkilötiedot työsuhteeseen liittyvää kontaktointia varten.

5. Rekisterin tietosisältö
Työnhakijasta kerättävät tiedot ovat: haettava tehtävä, nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, koulutus, ajokorttiluokka, ammattipätevyys, aiempi työkokemus, kielitaito, mahdollisten pätevyystodistusten voimassaoloajat, mahdollinen työnteon aloitusajankohta sekä työnhakijan vapaa kuvaus itsestään. Tietoja säilytetään 12 kuukauden ajan, minkä jälkeen ne tuhotaan tietoturvallisesti.

6. Tietojen kerääminen ja suojaaminen
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan työntekijältä https://www.oykatiab.com/tyonhakijalomake -sivulla sijaitsevan lomakkeen kautta.

 

 

Tietoja ei luovuteta Oy Kati Ab:n ulkopuolisille, eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Lomakkeen täyttäjien henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

7. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).